KEVIN

Twix Caradoc Lollipop

2013-03-15 -- 2015-10-25

e. SE UCH Kangris Knuckle Duster
u. SE UCH Twix Amedei Praline


Kevins galleri kommer snart
 

Det var en gång..
..en uppfödare som aldrig skulle ha en hane i sitt hem, men en vacker dag för drygt 2½ år sedan så föddes en prins som redan från allra första dagen stal uppfödarens hjärta. En sådan vacker prins hade aldrig skådats enligt uppfödaren och för varje dag som gick och ju mer prinsen utvecklades så var det helt omöjligt för uppfödaren att skiljas från denna underbara prins. Han hade allt, han var vacker och hade en underbar blick som grep tag i allas hjärtan. Han älskade att lyssna på historier som uppfödaren berättade och han låg alltid så nära det bara gick. Han var en underbar själ 

Den vackre prinsen stal även sin ”farmor's” hjärta, dvs prinsens pappas ägare och det bestämdes att prinsen skulle få två hem. Han skulle bo hos sin uppfödare och hälsa på hos sin ”farmor” när det passade.

Prinsen hade fina framgångar i utställningsringen sitt första år (bl a BIR, 2xBIM, 3xCERT, 2xCACIB) men så hände något. Den vackre prinsen började gå orent och efter ett tag började han hoppa på tre ben. Veterinärerna kliade sina huvuden och kunde inte förstå vad som felades. Han röntgades, fick genomgå en MR (magnetröntgen) och undersöktes av flera veterinärer men allt utan något resultat som visade vad som var fel. Uppfödaren led så med prinsen som hade ont och inte kunde gå ordentligt, nu fanns det ju inget mer som uppfödaren kunde göra. Uppfödaren började ställa in sig på att det bara fanns en utväg..
Men så erbjöd sig prinsens första veterinär att gå igenom prinsen igen efter att ha fått en ny utbildning i difusa symtom och hittar då en liten muskelskada som ställt till det. En sådan liten ”enkel” skada kunde alltså ställa till det så hemskt.

Prinsen fick komma till en underbar fysioterapeut där fick han gå i en vattentrask samtidigt som han fick daglig träning hemma i ett halvår. Det gav fantastiska resultat men fortfarande kunde han ha dagar då han hoppade på tre ben emellanåt. Men uppfödaren och hans ”farmor” hade hopp om att det skulle bli bra med fortsatt träning. Prinsen hade inte ont och det var ju det som var viktigt, att han hoppade på tre ben ibland ”satt i huvudet” enligt veterinären.

Uppfödaren hade ju prinsessor också, det var ju det som var anledningen till att uppfödaren aldrig skulle ha en prins boende hos sig. De där prinsessorna såg till att löpa en i taget, så under ett halvår var det ett elände med att hålla prinsen och prinsessorna avskilda från varandra. Till slut så var uppfödaren tvungen att göra något åt den ohållbara situationen. Det var ett väldigt svårt beslut men för prinsens skull så var det ett tvunget beslut.
Uppfödaren ville att prinsen skulle bo i ett hem utan galler och stängda dörrar, utan tikar som löper men med hundar som sällskap och där han var älskad för den underbara varelse han var.
Så hittade uppfödaren detta perfekta hem där prinsen skulle få bo bara en halvtimme bort, hos goda vänner som är underbara människor och där skulle prinsen få hundkompisar. Uppfödaren och hennes man vinkade av sin prins en lördagskväll, med tårar i ögonen men så glad över att prinsen skulle få det så bra.
På söndagsmorgonen så vaknade uppfödaren och hennes man så glada över att prinsen nu skulle få ett underbart liv med roliga upplevelser. Han var redan anmäld till en kurs och hade så mycket roligt framför sig.
Vid lunchtid ringde telefonen hos uppfödaren, det var prinsens nya matte som var alldeles uppriven. En sekunds ouppmärksamhet hade räckt för att prinsen skulle kasta sig ur bilen när de skulle åka iväg på äventyr. Han försvann snabbt och matten väntade nu på att polisen skulle ringa henne.
Uppfödaren och hennes man kastade sig i bilen och körde mot prinsens nya stad för att hjälpa till att hitta honom.

Uppfödaren och hennes man bestämde sig i bilen för att när de hade hittat prinsen så skulle han få bo kvar hemma. Stackars lilla prinsen ville ju vara där han var född tillsammans med alla sina prinsessor.

Men ödet ville annorlunda..
När uppfödaren och hennes man bara hade några minuter kvar på sin resa till prinsens nya stad så ringde uppfödarens telefon, det var en veterinär på ett djursjukhus ytterligare en halvtimme bort som sa: Jag förstår att ni letar efter er hund? Jag vill bara tala om att han finns här och tyvärr måste jag meddela att han inte lever. Han har blivit påkörd och är inlämnad av två damer som var med och såg när det hände.

Världen stannade upp..
Vår underbara prins ♥

~


Once upon a time..

..there was a breeder that would never have a male in her home, but a beautiful day 2½ years ago, a prince was born who from the very first day stole the breeder's heart. Such a handsome prince had never been seen before according to the breeder and for every day that passed, and the more the prince developed, it was impossible for the breeder to be separated from this gorgeous prince. He had everything, he was handsome and had a wonderful look that grabbed everyone's heart. He loved to listen to stories told by the breeder and he was always close to the breeder and her family. The prince was such a wonderful soul that grabbed everyone's hearts.
The handsome prince also stole his "grandmother's" heart (the prince's father's owner) and it was decided that the prince would have two homes. He would stay with his breeder and visit his "grandma" occasionally.

The prince had lovely wins in the show ring his first year (ia BOB, 2xBOS, 3xCAC, 2xCACIB) but then something happened. The handsome prince began to move unevenly, and after a while he began to jump on three legs. The vets was scratching their heads and couldn't understand what was wrong. He was X-rayed, had to undergo an MRI (magnetic resonance imaging) and examined by several vets but all without any result that showed what was wrong. The breeder suffered with the prince who had pain and couldn't walk properly, it was right there nothing more that the breeder could do. The breeder began to feel that there were only one way out..

But then the prince's first vet offered to go through the prince again after having been on a new course in vague symptoms, and he found a small muscle injury that has caused such big problems.
The prince came to a wonderful physiotherapist and there he had to walk on a treadmill in water while he received daily training at home in six months. It gave great results but still he could have days when he jumped on three legs occasionally. But the breeder and the prince's "grandmother" had the hope that it would be fine with continuing training. The prince had no pain, and that was what was important, he jumped on three legs sometimes but it was only a reflex according to the vet.

The breeder had princesses too, wich was the reason that the breeder never should have a prince in her home. Those princesses was in season one at a time, so for six months, it was a misery to keep the prince and princesses separated from each other.
The breeder had to do something about the unsustainable situation. It was a very difficult decision, but for the the prince's sake, it had to be done.
The breeder wanted the prince to live in a home without bars and closed doors, without bitches in season but with dogs as company and where he was loved for the wonderful prince he was.
The breeder found this perfect home where the prince should live only an half hour away, with good friends who are wonderful people and where the prince would get dog friends. The breeder and her husband waved good bye to their prince on a Saturday night, with tears in their eyes, but so happy that the prince would have the best home.

On Sunday morning the breeder and her husband were so happy that the prince would now have a wonderful life with fun experiences. He was already registered for a course and had so much fun in front.
At lunchtime, the telephone rang at the breeders house, it was the prince's new "mum" who was very upset. A second's inattention, and the prince throwed himself out of the car when they were on their way for adventures. He disappeared quickly and "the mum" was now waiting for the police to call her.
The breeder and her husband jumped in the car and drove towards the the prince's new city to help find him.

The breeder and her husband decided in the car that when they had found the prince so he would have to remain at home.
Poor little prince wanted to be where he was born, with all his princesses.
But fate had other plans..

When the breeder and her husband only had a few minutes left on their way to the prince's new city the breeder's phone rang and it was a vet at a veterinary hospital who said:
I assume that you're looking for your dog? I just want to tell you that he is here and unfortunately I must inform you that he is not alive. He has been hit by a car and two ladies who were there and saw when it happened left him here.
The time stopped..
Our wonderful prince ♥

Med dessa rader vill vi tacka alla er som har visat oss en sådan omtanke, kärlek och vänskap. / With these lines we want to thank all of you who have shown us such kindness, love and friendship.

Prinsen är / The prince is *Kevin* (Twix Caradoc Lollipop).
Prinsens "farmor" är / the "grandma" is Lena Brehmer.

Tillbaka till Våra änglar

Kevin målad av Sandra Hellberg
Sista bilden av Kevin 2015.
Kevin 2015.
Kevin 2015
Ett av alla underbara minnen. Kevin BIR 2014
Kevin BIM 2014
Kärlek vid första ögonkastet
Underbara prinsen.
Kevin 1 år.
Bebis-Kevin