Nyheter >2022< >2021<  >2020<  >2019<  >2018< >2017<  >2016<  >2015<  >2014<

2015

Kevin 2015
Kevin och hans syster Candy.
Kevin BIR, Cert & Cacib. Domare S Lövenkjaer.
Kevin Bästa hane, Cert & Cacib. Jönköping 2014
Kevin i Kalmar.
<3
Kevin 2014
Baby Kevin <3

2015-12-28
Det var en gång..
..en uppfödare som aldrig skulle ha en hane i sitt hem, men en vacker dag för drygt 2½ år sedan så föddes en prins som redan från allra första dagen stal uppfödarens hjärta. En sådan vacker prins hade aldrig skådats enligt uppfödaren och för varje dag som gick och ju mer prinsen utvecklades så var det helt omöjligt för uppfödaren att skiljas från denna underbara prins. Han hade allt, han var vacker och hade en underbar blick som grep tag i allas hjärtan. Han älskade att lyssna på historier som uppfödaren berättade och han låg alltid så nära det bara gick. Han var en underbar själ som grep tag i allas hjärtan.
Den vackre prinsen stal även sin ”farmor's” hjärta, dvs prinsens pappas ägare och det bestämdes att prinsen skulle få två hem. Han skulle bo hos sin uppfödare och hälsa på hos sin ”farmor” när det passade.

Prinsen hade fina framgångar i utställningsringen sitt första år (bl a BIR, 2xBIM, 3xCERT, 2xCACIB) men så hände något. Den vackre prinsen började gå orent och efter ett tag började han hoppa på tre ben. Veterinärerna kliade sina huvuden och kunde inte förstå vad som felades. Han röntgades, fick genomgå en MR (magnetröntgen) och undersöktes av flera veterinärer men allt utan något resultat som visade vad som var fel. Uppfödaren led så med prinsen som hade ont och inte kunde gå ordentligt, nu fanns det ju inget mer som uppfödaren kunde göra. Uppfödaren började ställa in sig på att det bara fanns en utväg..
Men så erbjöd sig prinsens första veterinär att gå igenom prinsen igen efter att ha fått en ny utbildning i difusa symtom och hittar då en liten muskelskada som ställt till det. En sådan liten ”enkel” skada kunde alltså ställa till det så hemskt.

Prinsen fick komma till en underbar fysioterapeut där fick han gå i en vattentrask samtidigt som han fick daglig träning hemma i ett halvår. Det gav fantastiska resultat men fortfarande kunde han ha dagar då han hoppade på tre ben emellanåt. Men uppfödaren och hans ”farmor” hade hopp om att det skulle bli bra med fortsatt träning. Prinsen hade inte ont och det var ju det som var viktigt, att han hoppade på tre ben ibland ”satt i huvudet” enligt veterinären.

Uppfödaren hade ju prinsessor också, det var ju det som var anledningen till att uppfödaren aldrig skulle ha en prins boende hos sig. De där prinsessorna såg till att löpa en i taget, så under ett halvår var det ett elände med att hålla prinsen och prinsessorna avskilda från varandra. Till slut så var uppfödaren tvungen att göra något åt den ohållbara situationen. Det var ett väldigt svårt beslut men för prinsens skull så var det ett tvunget beslut.
Uppfödaren ville att prinsen skulle bo i ett hem utan galler och stängda dörrar, utan tikar som löper men med hundar som sällskap och där han var älskad för den underbara varelse han var.
Så hittade uppfödaren detta perfekta hem där prinsen skulle få bo bara en halvtimme bort, hos goda vänner som är underbara människor och där skulle prinsen få hundkompisar. Uppfödaren och hennes man vinkade av sin prins en lördagskväll, med tårar i ögonen men så glad över att prinsen skulle få det så bra.
På söndagsmorgonen så vaknade uppfödaren och hennes man så glada över att prinsen nu skulle få ett underbart liv med roliga upplevelser. Han var redan anmäld till en kurs och hade så mycket roligt framför sig.
Vid lunchtid ringde telefonen hos uppfödaren, det var prinsens nya matte som var alldeles uppriven. En sekunds ouppmärksamhet hade räckt för att prinsen skulle kasta sig ur bilen när de skulle åka iväg på äventyr. Han försvann snabbt och matten väntade nu på att polisen skulle ringa henne.
Uppfödaren och hennes man kastade sig i bilen och körde mot prinsens nya stad för att hjälpa till att hitta honom.

Uppfödaren och hennes man bestämde sig i bilen för att när de hade hittat prinsen så skulle han få bo kvar hemma. Stackars lilla prinsen ville ju vara där han var född tillsammans med alla sina prinsessor.

Men ödet ville annorlunda..
När uppfödaren och hennes man bara hade några minuter kvar på sin resa till prinsens nya stad så ringde uppfödarens telefon, det var en veterinär på ett djursjukhus ytterligare en halvtimme bort som sa: Jag förstår att ni letar efter er hund? Jag vill bara tala om att han finns här och tyvärr måste jag meddela att han inte lever. Han har blivit påkörd och är inlämnad av två damer som var med och såg när det hände.

Världen stannade upp..
Vår underbara prins ♥


Once upon a time..

..there was a breeder that would never have a male in her home, but a beautiful day 2½ years ago, a prince was born who from the very first day stole the breeder's heart. Such a handsome prince had never been seen before according to the breeder and for every day that passed, and the more the prince developed, it was impossible for the breeder to be separated from this gorgeous prince. He had everything, he was handsome and had a wonderful look that grabbed everyone's heart. He loved to listen to stories told by the breeder and he was always close to the breeder and her family. The prince was such a wonderful soul that grabbed everyone's hearts.
The handsome prince also stole his "grandmother's" heart (the prince's father's owner) and it was decided that the prince would have two homes. He would stay with his breeder and visit his "grandma" occasionally.

The prince had lovely wins in the show ring his first year (ia BOB, 2xBOS, 3xCAC, 2xCACIB) but then something happened. The handsome prince began to move unevenly, and after a while he began to jump on three legs. The vets was scratching their heads and couldn't understand what was wrong. He was X-rayed, had to undergo an MRI (magnetic resonance imaging) and examined by several vets but all without any result that showed what was wrong. The breeder suffered with the prince who had pain and couldn't walk properly, it was right there nothing more that the breeder could do. The breeder began to feel that there were only one way out..

But then the prince's first vet offered to go through the prince again after having been on a new course in vague symptoms, and he found a small muscle injury that has caused such big problems.
The prince came to a wonderful physiotherapist and there he had to walk on a treadmill in water while he received daily training at home in six months. It gave great results but still he could have days when he jumped on three legs occasionally. But the breeder and the prince's "grandmother" had the hope that it would be fine with continuing training. The prince had no pain, and that was what was important, he jumped on three legs sometimes but it was only a reflex according to the vet.

The breeder had princesses too, wich was the reason that the breeder never should have a prince in her home. Those princesses was in season one at a time, so for six months, it was a misery to keep the prince and princesses separated from each other.
The breeder had to do something about the unsustainable situation. It was a very difficult decision, but for the the prince's sake, it had to be done.
The breeder wanted the prince to live in a home without bars and closed doors, without bitches in season but with dogs as company and where he was loved for the wonderful prince he was.
The breeder found this perfect home where the prince should live only an half hour away, with good friends who are wonderful people and where the prince would get dog friends. The breeder and her husband waved good bye to their prince on a Saturday night, with tears in their eyes, but so happy that the prince would have the best home.

On Sunday morning the breeder and her husband were so happy that the prince would now have a wonderful life with fun experiences. He was already registered for a course and had so much fun in front.
At lunchtime, the telephone rang at the breeders house, it was the prince's new "mum" who was very upset. A second's inattention, and the prince throwed himself out of the car when they were on their way for adventures. He disappeared quickly and "the mum" was now waiting for the police to call her.
The breeder and her husband jumped in the car and drove towards the the prince's new city to help find him.

The breeder and her husband decided in the car that when they had found the prince so he would have to remain at home.
Poor little prince wanted to be where he was born, with all his princesses.
But fate had other plans..

When the breeder and her husband only had a few minutes left on their way to the prince's new city the breeder's phone rang and it was a vet at a veterinary hospital who said:
I assume that you're looking for your dog? I just want to tell you that he is here and unfortunately I must inform you that he is not alive. He has been hit by a car and two ladies who were there and saw when it happened left him here.
The time stopped..
Our wonderful prince ♥

Med dessa rader vill vi tacka alla er som har visat oss en sådan omtanke, kärlek och vänskap. / With these lines we want to thank all of you who have shown us such kindness, love and friendship.

Prinsen är / The prince is *Kevin* (Twix Caradoc Lollipop).
Prinsens "farmor" är / the "grandma" is Lena Brehmer.

Några bilder ur Kevin's liv t.v. / Some pics from Kevin's life to the left..

Sandra & Candy <3
Sandra & Candy <3

2015-12-21
Underbara nyheter från Holland!

*Candy* Ch Twix Calista Caramelle fick dubbelt CERT, CACIB och titeln Belgium Winner'15, Benelux Winner'15 och nu när hon har fått sin tredje Benelux Winner-titel  så blir hon den första Tibetanska Spanieln som får den prestigefyllda titeln Benelux Champion! 

De två första Benelux Winner-titlarna har Candy fått i Holland och Luxemburg och igår fick hon det sista i Belgien.

Endast 2 år gammal titulerar hon sig: 
Int Champion, NLCH, KTRCH, VDHCH & BENELUX Champion.

Vi är så enormt stolta och så tacksamma för allt jobb och all kärlek Sandra & Maria Ottens ger Candy ♥
~
Wonderful news from the Netherlands!
*Candy* Ch Twix Calista Caramelle got double CAC, CACIB and the title Belgium Winner'15, Benelux Winner'15 and now that she has got her third Benelux Winner title she's the first Tibetan Spaniel who receive the prestigious title Benelux Champion!
Candy got the first two Benelux Winner titles in the Netherlands and Luxembourg, and yesterday she received the last one in Belgium.

Only 2 years old her titles are:
International Champion, NLCH, KTRCH, VDHCH & BENELUX Champion.
We are so extremely proud and so grateful for all the work and all love Sandra & Maria Ottens give Candy. Thank you girls ♥ ♥

2015-12-17
Underbara nyheter från Holland!

*Candy* Ch Twix Calista Caramelle är Mestvinnande Tibetansk Spaniel 2015 i Holland!
Jag är så stolt och så tacksam för allt arbete och kärlek som Sandra & Maria Ottens har lagt ned på Candy ♥ Det finns inte nog med ord i denna värld för att tacka er ♥

Candy's föräldrar är / Candy's parents are
Ch Kangris Knuckle Duster & Ch Twix Amedei Praline.
~
Wondful news from the Netherlands!

*Candy* Ch Twix Calista Caramelle is Top Winning Tibetan Spaniel 2015 in the Netherlands!
I'm so proud and so greatful for all the effort and love Sandra & Maria Ottens give Candy ♥ There aren't enough words in this world to thank you ♥

BIS-6 Candy & Maria <3
BIR/BOB Ch Twix Calista Caramelle & BIM/BOS Multi Ch Dedicated To Memories Of A Lifetime *Bristow* Domare/Judge I Ronander, Norge/Norway
Bästa tik/Best Bitch. Candy visad av/shown by Sebastian Witters. Thank you Sebastian for showing her to Best Bitch <3  Thanks for the photos Sandra & Maria <3 <3

2015-11-02 
Först och främst vill jag börja med att tacka alla för de mail, meddelanden, kort och telefonsamtal vi har fått med anledning av att Kevin så tragiskt lämnade oss alldeles för tidigt. En halv sekunds ouppmärksamhet kan få fruktansvärda följder så ta hand om era nära och kära och vårda den tid ni har tillsammans på allra bästa sätt.


Igår fick vi underbara nyheter från Specialty Show of the Pekingese & Miniature Spaniel Club, Holland. Candy (Ch Twix Calista Caramelle) vann Championklass, blev Bästa tik med Cert & BIR och fick titeln Club Winner '15.
Stort tack till Sandra & Maria Ottens för att ni älskar Candy ♥ Stort grattis till alla fantastiska framgångar ni har haft i helgen med er uppfödning och den svenska prinsessan.
Det går inte att med ord beskriva hur fantastiskt glada och stolta vi är!
~
At first I want to thank everyone for the emails, messages, cards and phone calls we have received on the occasion of Kevins death. A half-second's inattention can have terrible consequences so take care of your loved ones and cherish the time you have together in the best way.

Yesterday, we received wonderful news from Specialty Show of the Pekingese & Miniature Spaniel Club, Netherlands. Candy (Ch Twix Calista Caramelle) won the Champion class, was Best Bitch with CC & BOB and got the title Club Winner '15.
Thank you Sandra & Maria Ottens for loving Candy ♥ Congratulations to all the amazing successes that you have had this weekend with you breeding and the Swedish princess.
I can't describe in words how incredibly proud and happy we are!

2015-10-26
Glädje kan förvandlas till sorg på en sekund..
♥ Vila i frid älskade Kevin ♥
Twix Caradoc Lollipop 2013-03-15 - 2015-10-25
Vår älskade Kevin har lämnat oss alldeles för tidigt pga en olyckshändelse.
Tack för alla underbara minnen, vi kommer att vårda dem ömt ♥
Vi saknar dig så oändligt mycket!!!
~
 Joy can turn to sadness in a second..
♥ Rest in Peace beloved Kevin ♥
Twix Caradoc Lollipop 2013-03-15 - 2015-10-25
Our beloved Kevin left us way too early due to an accident.
Thank you for all the wonderful memories, we will cherish them tenderly ♥
We miss you so enormously!!!

Maria & Candy
Candy & Gemma

2015-10-18 
Underbara nyheter från Holland!

International Bundessieger Dortmund.
NLCH LUXCH Twix Calista Caramelle *Candy* vann Championklass med dubbelt VDH-CERT och vann även Bästa tik (BIM) med KTR-CERT & CACIB & VDH-BundesSiegerin'15 och uppfyller nu alla villkor för ytterligare 2 titlar: VDH-Tysk Champion och KTR-Tysk Champion. Domare var Cindy Pettersson, Sverige. 
Stort GRATTIS och TACK till Sandra & Maria Ottens från en enormt glad och stolt uppfödare ♥
Stort grattis även till Dedicated To At Special Request *Gemma* BIR-Junior och hennes titel VDH-BundesJugensSiegerin'15 ♥
~
Wonderful news from the Netherlands!

International BundesSieger Dortmund.
NLCH LUXCH Twix Calista Caramelle *Candy* won championclass double VDH-CAC and won also Best Bitch (BOS) with KTR-CAC & CACIB & VDH-BundesSiegerin'15 and fulfilled all terms for 2 more titles: VDH-German Champion & KTR-German Champion.
Judge of today Mrs. Cindy Pettersson, Sweden.
Congratulations and thanks to Sandra & Maria Ottens from a tremendously happy and proud breeder ♥
Congratulations also to Dedicated To A Special Request *Gemma* BOB-Junior and her title VDH-BundesJugensSiegerin'15 ♥

Buddha (Twix Dix Nougatino).
Buddha BIM-Junior. BIR-Junior Sippans Lady Lavinia Lace äg. Ammis Johansson.
Buddha var med i pappa Bill's avelsklass som blev Bästa Avelsklass. Pappa Bill t v med matte Margareta Axelsson (Bondmorans kennel), därefter står Karin & Buddha och tre halvsyskon till honom.
Lena Brehmer, Karin & Kent Zetterström, Kenth & Robin och min mamma Anita.

2015-10-08
Tibethund.

I helgen var det utställningsdags igen. Det årliga Tibethund där de fem tibetanska raserna ställs ut; Tibetansk mastiff, Tibetansk terrier, Tibetansk spaniel, Lhasa apso & Shih-tzu.

Hela helgen tillbringades i trevligt sällskap och som vanligt har det varit mycket prat och skratt.
Resultat från showen:
*Texas* Kangris Texas Parti Twister 3 Valpklass 6-9 mån
*Buddha* Twix Dix Nougatino Exc CK 1 Juniorklass BIM-Junior
*Steffi* Twix Estella La La Love Exc CK 2 Juniorklass
*Kimi* Dedicated To Live Alone And Like It Exc 4 Öppen klass
Det var så roligt att få träffa Buddha igen. Han utvecklas så bra och är en charmerande och cool kille som tycker att det är roligt med utställningar. Han är verkligen en härlig mix mellan sin mamma Saga (Ch Twix Amedei Praline) och pappa Bill (Ch Julindras Spring River).
Lördagen avslutades med en härlig middag här hemma tillsammans med Lena Brehmer och Karin & Kent Zetterström. Tack Lena, Karin & Kent för en jättetrevlig helg och för alla fina presenter!
~
Tibetan Dog Show.

This weekend it was time for the annual Tibetan Dog Show for the five Tibetan breeds; Tibetan Mastiff, Tibetan Terrier, Tibetan Spaniel, Lhasa Apso & Shih-tzu.
The entire weekend was spent in good company, and as usual there has been much talk and laughter.

Results from the show:
*Texas* Kangris Texas Parti Twister 3 Puppy class 6-9 months
*Buddha* Twix Dix Nougatino Exc CK 1 Junior class BOS-Junior
*Steffi* Twix Estella La La Love Exc CK 2 Junior class
*Kimi* Dedicated To Live Alone And Like It Exc 4 Open class
*Kevin* Twix Caradoc Lollipop Very Good

It was so nice to meet Buddha again. He develops so well and is a charming and cool boy who thinks it's fun with shows. He really is a lovely mix between his mother Saga (Ch Twix Amedei Praline) and his father Bill (Ch Julindras Spring River).

Saturday ended with a nice dinner at home with Lena Brehmer and Karin & Kent Zetterström. Thank you Lena, Karin & Kent for a lovely weekend and for all the lovely gifts!

Candy & Maria SSTS Specialty.
Candy & Maria SKK Nat.
Firar Candy's titlar :) Celebrating Candy's titles :) Dutch Champion, Luxembourg Champion, Dutch Junior Champion, VDH German Junior Champion, KTR German Junior Champion, VDH Spring Junior Winner 2014,  Amsterdam Winner 2014, BWNL '15, BWLU '15, KTR-ClubWinner '15  Twix Calista Caramelle "Candy".
Firar Candy's titlar :) Celebrating Candy's titles :) Dutch Champion, Luxembourg Champion, Dutch Junior Champion, VDH German Junior Champion, KTR German Junior Champion, VDH Spring Junior Winner 2014, Amsterdam Winner 2014, BWNL '15, BWLU '15, KTR-ClubWinner '15 Twix Calista Caramelle "Candy".
Ch Kangris Knuckle Duster and his children Twix Caradoc Lollipop & Ch Twix Calista Caramelle

2015-09-14 
En helg i Skåne.
Äntligen så har jag fått träffa Candy från Saga's första kull igen (Ch Twix Calista Caramelle). Drygt 2 år gammal så kom hon tillsammans med sin ena ägare Maria Ottens, från Holland till Lund i Skåne där vi sammanstrålade för en helg tillsammans med Lena Brehmer.

På lördagen var det SSTS special där Tomas Rholin, Danmark, dömde.
Candy blev 3a i Championklass med CK.
Kevin blev 2a i Öppen klass med CK.

På söndagen var det en nationell utställning i Eslöv. Domare var Espen Engh, Norge.
Candy blev 1a i Championklass med CK och 2-Bästa Tik med Reserv-Cert.
Kevin fick Exc och blev 1a i Öppen klass, trots att han tyvärr inte kunde gå ordentligt hela tiden utan hoppade runt på tre ben. Anledningen till detta är en muskelskada som han har fått i höger bakben och detta kommer jag att berätta mer om separat..

Vi hade en härlig och rolig helg som jag kommer att minnas med glädje. Att få träffa Candy efter 2 år kändes fantastiskt. Hon har utvecklats precis som jag hoppades och har blivit en kopia av sin mor på många sätt men har förstås drag från sin far också.
Tack Maria och Lena för en härlig helg!
~
A weekend in Skåne, Sweden.

Finally, I've got to meet Candy from Saga's first litter again (Ch Twix Calista Caramelle). 2½ years old, she came with one of her owners Maria Ottens, from the Netherlands to Lund in Skåne where we met up for a weekend together with Lena Brehmer.

Saturday it was SSTS specialty where Tomas Rholin, Denmark, judged.
Candy 3 Champion class, excellent with CK.
Kevin 2 Open class, excellent with CK.

Sunday it was a national show in Eslöv. Judge was Espen Engh, Norway.
Candy 1 Champion class, excellent with CK. Reserve Best Bitch with reserve-CC.
Kevin got excellent, 1 Open class, although he unfortunately could not walk properly all the time, without jumping around on three legs occasionally. The reason for this is a muscle injury that he has received in the right hind leg, and this I will tell you more about separately..
We had a lovely and fun weekend that I will remember with pleasure. To meet Candy after 2 years felt amazing. She has developed exactly as I hoped and has become a copy of her mother in many ways but has of course traits from her father too.
Thank you Maria and Lena for a lovely weekend!

Ch Twix Calista Caramelle BIM/BOS (Maria Ottens), domare/judge Wes McCrum & Multi Ch Dedicated To Just Living My Life BIR/BOB (Sandra Ottens).

2015-09-06 
Underbara nyheter från Holland igen!

Ch Twix Calista Caramelle har varit på utställning i Tyskland, KTR ClubWinner Show, domare Mr Wesley McCrum (IRE).
Candy vann Championklassen och blev Bästa tik & BIM med VDH- & KTR-CERT och fick titeln KTR-ClubWinner '15.

Tusen tack till hennes ägare Sandra & Maria Ottens, Holland ♥
Vi är så oerhört glada, tacksamma och stolta!
~
Wonderful news from Netherlands again!
KTR ClubWinner Show, Germany. Judge Mr Wesley McCrum (IRE).
Ch Twix Calista Caramelle won championclass with 1Exc and gained Best Bitch (BOS) with VDH- & KTR CAC and gained the KTR-ClubWinner’15 title.

A thousands thanks to her owner Sandra & Maria Ottens ♥
We are so incredibly happy, greatful and proud!

Thank you for the photo Sandra & Maria <3 <3

2015-08-30
Vi har fått underbara nyheter från Holland!

NLCH Twix Calista Caramelle NJCH'14 W '14 BWNL'15 *Candy* ägd av Sandra & Maria Ottens, har varit på utställning i Luxemburg, International Benelux Winner Show. Domare var Robert Kanas, Slovakien.
Candy visades av Maria Ottens och blev Bästa tik med CERT och CACIB fick med sig 2 nya titlar hem: Luxembourg Champion & Benelux Winner '15 (BWLU’15).
Stort TACK till Sandra & Maria som tar hand om Candy på allra bästa sätt. Ni är bäst ♥♥ 
Vi är så enormt glada och stolta!
~
Wonderful news from the Netherlands!

International Benelux Winner Show, Luxembourg. Judge Robert Kanas, SK.
NLCH Twix Calista Caramelle NJCH'14 W '14 BWNL'15 *Candy* won championclass with 1Exc. with CACL, won Best Bitch (BOS) with CACIB and gained 2 new titles: Luxembourg Champion & Benelux Winner’15 (BWLU’15).
Candy is owned and loved by Sandra & Maria Ottens, Netherlands. Girls, you are the best ♥♥
We are tremendously happy and proud!

Kimi & Bristow
Kimi & Bristow

2015-08-20 
Familjefoton / Family photos.
Tre generationer: Bristow, hans dotter Kimi och barnbarnet Steffi.
~
Three generations: Bristow, his daughter Kimi and the grandchild Steffi.
Uppfödare av/breeder of Bristow & Kimi är/is Sandra & Maria Ottens, Netherlands. 

Steffi, Bristow & Kimi
Steffi BIM-valp / BOS-puppy, visad av duktiga Vilma Rydstedt <3 Domare Carin Åkesson.
Kimi och hennes uppfödare Sandra Ottens / Kimi and her breeder Sandra Ottens <3
Kimi's pappa / Kimi's daddy Bristow Best In Show!

2015-08-18
Hemma igen efter en härlig semester i Kalmar hos Lena & Matz Brehmer, kennel Kangris. Tack för er gästfrihet och för de härliga dagar vi har haft tillsammans!
Några av dagarna förgylldes av ett besök av Sandra Ottens, Holland, som kom till Sverige för att deltaga i SSTS Sydosts special med Kimi's pappa Bristow. Även Sandra bodde hos Lena & Matz så vi fick flera tillfällen att fira *Candy* Twix Calista Caramelle som bor hos systrarna Ottens i Holland.
Candy har tagit den ena titeln efter den andra Dutch Champion, Dutch Junior Champion, VDH German Junior Champion, KTR German Junior Champion, VDH Spring Junior Winner 2014 & Amsterdam Winner 2014, så vi hade fullt upp med att fira :)
Vi var på två utställningar på semestern, SSTS Sydosts special i Kalmar och SKK Internationella i Ronneby.
Resultaten kommer att läggas in under Resultat men några speciella minnen från utställningen i Kalmar var bl a att: 

* Kimi's pappa Bristow (Swedish Champion, UK Champion, Dutch-, Belgium-, Danish-, German VDH & German KTR and International Champion. Amsterdam Winner 2011. Amsterdam Junior Winner 2011, Nederlands Junior Kampioen 2011, FCI Centenary European Dog Show Junior Winner 2011, VDH-BundesJugendSieger 2011
TDE-Awa Skar Junior Winner 2011, VDH Junior Kampioen 2011, KTR Junior Kampioen 2011, KTR-ClubJugendSieger 2011, Brabo Winner 2012,KTR-JahresSieger 2012, VDH-SpringWinner 2013 , Clubwinner 2011, 2013 & 2014,Benelux Winner 2015
Dedicated To Memories Of A Lifetime)
blev BIS och Svensk Champion! Grattis igen Sandra och Maria!

* Bristows dotter Kimi (Dedicated To Live Alone And Like It) fick Excellent och CK och blev 3a i Öppen klass av 14 st tikar. Hon blev även BIS-particolour för tredje gången, av de 4 ggr hon har varit med på denna utställning. Hon visades av Sandra Ottens på allra bästa sätt.

* Bristows dotterdotter Steffi (Twix Estella La La Love) vann valpklass 6-9 månader, det var 6 tikvalpar i klassen, och blev sedan BIM-valp. Hon visades jättefint av Vilma Rydstedt. Tack ännu en gång Vilma!

I Ronneby visade jag Kevin och Kimi, båda fick Excellent, blev 2a i sina klasser och fick CK. Kevin placerade sig som 4-Bästa hane med Reserv-cert. Domare var Liz-Beth Liljekvist.
Lena visade Texas som blev BIM-valp. Grattis till vår lille pojk ♥ 
Mellan utställningarna har vi njutit av livet tillsammans med våra goda vänner, ätit god mat och druckit goda viner, badat i poolen och inspekterat arbeten som våra flitiga män ägnat sig åt. Vi hann även med en middag inne i Kalmar och en middag i Färjestaden på Öland.
Solen har skinit mesta tiden och vi har verkligen känt att det är sommar. Underbart!
Tack igen för den här tiden Lena, Matz och Sandra. Det har varit så roligt! 

Foton från Kalmar och Ronneby hittar ni längre ned i inlägget.
~
Back home after a wonderful vacation in Kalmar at Lena & Matz Brehmer's house, kennel Kangris. Thanks for your hospitality and for the wonderful days we have had together!
Some of the days brightened up by a visit by Sandra Ottens, Netherlands, who came to Sweden to participate in the SSTS Sydosts specialty with Kimi's father Bristow. Sandra also stayed at Lena & Matz house so we had several occasions to celebrate *Candy* Twix Calista Caramelle.
Candy has got one title after another: Dutch Champion Dutch Junior Champion, German VDH Junior Champion, KTR German Junior Champion, VDH Spring Junior Winner 2014 & Amsterdam Winner 2014 so we were busy celebrating these days :)
We were on two shows on our holiday, SSTS Sydosts specialty in Kalmar and SKK International in Ronneby.
The results will be posted at Results but here are some special memories from the show in Kalmar:

* Kimi's father Bristow (English Champion, UK Champion, Dutch-, BELGIUM-, Danish-, German VDH & German KTR and International Champion. Amsterdam Winner 2011. Amsterdam Junior Winner 2011, Nederlands Junior Kampioen 2011, the FCI Centenary European Dog Show Junior Winner 2011 VDH-BundesJugendSieger 2011, TDE Awa Skar Junior Winner 2011 VDH Junior Kampioen 2011, KTR Junior Kampioen 2011, KTR-ClubJugendSieger 2011
Brabo Winner 2012, KTR-JahresSieger 2012, VDH-Spring Winner 2013 Club Winner 2011, 2013 & 2014, the Benelux Winner 2015th
Dedicated To Memories Of A Lifetime was BIS and Swedish Champion. Congratulations again Sandra & Maria!
* Bristows daughter Kimi (Dedicated To Live Alone And Like It) got Excellent and CQ and was 3rd in Open Class of 14 bitches. She was also BIS-particolour for the third time, of the four times she has been on this show. She was shown by Sandra Ottens in the very best way.

* Bristows grandchild (Kimis daughter) Steffi (Twix Estella La La Love) won the puppy class 6-9 months, there were 6 bitches in the class, and then she became BOS-puppy. Vilma Rydstedt showed her in the very best way.
In Ronneby, I showed Kevin and Kimi, both got Excellent, was 2nd in their classes and got CQ. Kevin placed as 4-Best male with reserve-CC. Judge: Liz-Beth Liljeqvist. Lena showed Texas who became BOS-puppy. Congrats to our little boy ♥
Between the shows, we have been enjoying life. Good food, good wines, a swimmingpool and the best of friends. We also had time for a dinner in Kalmar and in Färjestaden on Öland.
The sun has been shining most of the time and we really felt that it's summer. Wonderful!
Thanks again for this time Lena, Matz and Sandra. It has been so much fun!

Dutch Champion, Dutch Junior Champion, VDH German Junior Champion, KTR German Junior Champion, VDH Spring Junior Winner 2014 & Amsterdam Winner 2014 Twix Calista Caramelle. Handler today was Sandra Ottens. Thank you for the photo <3

2015-07-26 
Vi är så fantastiskt glada över de underbara nyheter vi har fått från Dogshow Rotterdam, Holland idag!

Twix Calista Caramelle ”Candy” (Saga's dotter) blev idag Bästa Tik med CERT och CACIB vilket innebär att hon idag blev Holländsk Champion! Hon blev dessutom BIR (Bäst i Rasen). Domare var June Wall, Irland.

Stort TACK och GRATTIS till Sandra och Maria Ottens från en väldigt lycklig och stolt uppfödare!
~
 We are so extremely happy with the wonderful news we have received from Dogshow Rotterdam, Netherlands today!
Twix Calista Caramelle "Candy" (Saga's daughter) today became Best Bitch with CAC and CACIB which means she now became Dutch Champion! She also became BOB (Best of Breed). Judge was June Wall, Ireland.
Huge THANKS and CONGRATULATIONS to Sandra and Maria Ottens from a very happy and proud breeder!

Domare Tiina Taulos, Finland, Buddha & Karin.

2015-07-12
Vi har fått härliga nyheter och bilder från Buddha's (Twix Dix Nougatino) matte Karin och husse Kent Zetterström. De har varit på utställning i Piteå 5 juli och Buddha blev BIR-valp ännu en gång, den här gången för domare Tiina Taulos, Finland.
Stort grattis från oss! Vi är så stolta ♥ Så roligt att han trivs i utställningsringen :)
~
Wonderful news from Buddha (Twix Dix Nougatino) and his owners Karin and Kent Zetterström. BOB-puppy 5th of july in Piteå, Sweden. Judge Tiina Taulos, Finland.
We are so happy and proud ♥

Lördag på SKK Nat / Saturday at SKK Nat. Domare / Judge Aina Lundmark.
Söndag på SSTS special / Sunday at SSTS specialty. Domare / Judge Åsa Andersson.

2015-06-15
Vi har fått härliga nyheter och bilder från Buddha's (Twix Dix Nougatino) matte Karin och husse Kent Zetterström. De har varit på utställning i Vännäs i helgen och Buddha blev BIR-valp både lördag på SKK's utställning och söndag på SSTS special.
Stort grattis från oss och specielt från mamma Saga! Vi är så stolta ♥
~
Wonderful news from Buddha (Twix Dix Nougatino) and his owners Karin and Kent Zetterström. BOB-puppy on Saturday and Sunday in Vännäs, Sweden.
We are so proud ♥

2015-06-01 
Buddha (Twix Dix Nougatino) har varit på sin första utställning med matte Karin och husse Kent Zetterström i Österbybruk i söndags. Han ställdes i valpklass 6-9 månader och vann hanklassen med HP och blev sedan BIR-valp när han tävlade mot Bästa tik-valp. Stort GRATTIS och Lycka till på kommande utställningar! Tack för att ni tar så väl hand om honom och tack för bilderna ♥
~
Buddha (Twix Dix Nougatino) was BOB-puppy on his first show at Österbybruk this weekend. Congratulations to his owners Karin & Kent Zetterström. 

Twix Calista Caramelle vann Öppen klass med VDH-CERT och blev Bästa tik med KTR-CERT / 1 Excellent in Openclass with VDH-CAC and won Best Bitch (BOS) with KTR-CAC.

2015-05-17 
 
Underbara nyheter från Holland! / Wonderful news from Netherlands!
National Dogshow Bramsche-Hesepe
Domare/Judge: Mrs. Angela Brüggemann, Germany

Twix Elita Lah Di Dah blev BIR-valp / for the very first time in the showring, Elsie gained 1 Very Promising & BOB-Baby.
Lilly med kompisen Japp.

2015-05-04
Vi har fått så fina bilder på Lilly (Twix Eudora Do Re Mi) från matte Ingrid Andersson.
Tack gulliga du ♥ Det är så roligt att få följa de små.
Lovely photos on Lilly (Twix Eudora Do Re Mi) from her owner Ingrid Andersson. 

2015-05-01 
Underbara bilder från Elsie i Holland (Twix Elita Lah Di Dah).
~
Lovely photos from Elsie in the Netherlands (Twix Elita Lah Di Dah).
Thank you Sandra & Maria Ottens ♥


 

Minna med sin familj; Hundkompisen Viggen, husse Tobbe, matte Karin och så Minna i knät på lillmatte Ida <3 Minna with her family <3

2015-04-30 
Vi har fått en fin bild på Minna (Twix Ciara Cupcake) och hennes familj och med den så vill vi önska er alla en riktigt härlig helg!
~
 We have got a lovely photo of Minna and her family and with this photo we wish a really lovely weekend to you all!

Ch Black Jax Forbidden Paradoxal BIR, Ch Avigdor Evangeline BIM
Ch Avigdor Evangeline "Wendy", a new love in my life <3
Ch Black Jax Forbidden Paradoxal Bästa hane.
Kennel Kangris uppfödargrupp.
Fick underbara blommor från Wendy <3 Got beautiful flowers from Wendy <3
Saga's valpar; Först ut var Twix Dan Caramello som numera heter Yoshi. Här med sin familj Anders Skoglund & Sepideh Mosleh och deras fina pojkar Alvin & Hugo..
Därefter flyttade Twix Don Croccantino som numera heter Messi. Här med sin familj Åsa Lindkvist Fritz, Jocke Lindkvist, söta Nellie och storebror.

2015-04-07 
Äntligen dags för uppdatering. Här har tiden rusat iväg! Vad har då hänt sedan sist?
Jo, alla valpar har flyttat förutom Mocca (Twix Dee Mocca Praline) och Steffi (Twix Estella La La Love) som blir kvar här hos oss. Presentation av de båda kommer framöver.

Vi har haft besök av Sandra Ottens, Kennel Dedicated To.., Holland, i två dagar. Så roligt att hinna med att prata utan att titta på klockan. Med sig hem till Holland tog Sandra lilla Elsie (Twix Elita Lah Di Dah).

Det har varit årsmöte i Tibbeklubben (SSTS) i Eskilstuna och i samband med det en intressant föreläsning av Paul Stanton och så förstås SSTS CS tibbespecial där 103 tibbar var anmälda i år.
Domare var Mrs Lynne Short och valpar & veteraner dömdes av Ms Claire Cooper.
SSTS CS Tibbe-helg är en rolig tillställning där man får träffa gamla och nya tibbevänner, både 2- och 4-benta. Har ni möjlighet så boka in nästa år! Mer info om när Tibbe-helgen är 2016, kommer på SSTS hemsida framöver.

Själv hade jag inte anmält någon hund till specialen då ingen är i utställningsskick så jag hade tänkt att helgen enbart skulle ägnas åt arbete för klubben fredag-söndag.
Men jag fick äran att visa Mariann Elvethun's fina Ch Black Jax Forbidden Paradoxal i Bästa hane, vilken han vann och fick dessutom förmånen, äran och förtroendet att få visa underbara Ch Avigdor Evangeline hela vägen från Championklass till Bästa Tik.
Wendy som hon kallas vann Championklassen och blev Bästa Tik med Cert och fick sitt Svenska Championat och i BIR/BIM-finalen blev Wendy BIM.
Jag hjälpte även till med kennel Kangris Uppfödargrupp som blev 2a av 4 grupper.
En fantastiskt galet rolig dag då jag trots att jag inte hade anmält någon hund till utställningen ändå vann både Bästa hane och Bästa tik samt var med i Uppfödargruppen som blev 2a :)
Tack Mariann och Helen för att ni lånade ut era underbara hundar till mig och tack Lena för att jag fick hjälpa till i Uppfödargruppen med att visa Knutte.

I januari flyttade vår söta Minna till sin alldeles egna familj. Minna som nu är 2 år gammal trivdes tyvärr inte på utställningar och behövde en mindre flock att leva i och plötsligt dök Minnas familj upp, familjen som vi väntat på sedan Minna var liten. Nu njuter Minna av Dalarnas härliga natur och sin alldeles egna gulliga familj ♥

Det här skulle kunna bli ett meterlångt inlägg med allt som har hänt sedan jag uppdaterade Dagboken senast men nu låter jag bilderna tala istället. Här nedan ser ni bl a bilder från Eskilstuna och på de valpar som har flyttat och deras nya ägare.
Vi önskar våra valpköpare och deras familjer ett varmt lycka till. Glöm inte att vi endast är ett telefonsamtal bort ♥ 
~
 Finally time for update. Time has rushed away! So what has happened since last time? Well, all puppies have moved apart Mocca (Twix Dee Mocca Praline) and Steffi (Twix Estella La La Love) who remain here with us. Presentation of the two will come later on.
We enjoyed the visit by Sandra Ottens, Kennel Dedicated To.., Netherlands, in two days. So nice to find time to talk without an eye at the clock. When Sandra left us for the Netherlands she had Elsie (Twix Elita Lah Di Dah) in her bag.
It has been the annual meeting of the Tibetan spaniel Club (SSTS) in Eskilstuna and in connection with it an interesting lecture by Paul Stanton about the Tibetan Spaniel and SSTS CS tibbie specialty in which 103 tibbies were entered this year.
Judge was Mrs. Lynne Short and puppies & veterans were judged by Ms. Claire Cooper.
SSTS CS Tibetan Spaniel weekend is a fun event where you get to meet new and old tibbie friends, both 2- and 4-legged. More info about the Tibetan Spaniel weekend 2016, you will find at the SSTS website later this year.

I didn't enter any of my dogs this weekend but I was honored to show Mariann Elvethun's handsome Ch Black Jax Forbidden Paradoxical in Best male, which he won, and also got the privilege, honor and the trust to show the wonderful Ch Avigdor Evangeline all the way from Champion class to Best Bitch.
Wendy as she is called won the Champion class and was Best Bitch with CAC and got her Swedish Champion title and in BOB / BOS-final Wendy got BOS.
I also helped kennel Kangris Breedersgroup who was 2nd of 4 groups.
A wonderful crazy fun filled day when although I didn't enter any dog to the show I still won both Best Male and Best Bitch and was in the breedersgroup that became 2nd group of 4 :D
Thank you Mariann and Helen for trusting your wonderful dogs to me and thanks Lena for letting me help you in Breedersgroup.
In January our sweet Minna moved to her very own family. Minna who is now 2 year old don't like shows and she needed a smaller family to live with, and suddenly we found the family that we waited for since Minna was a little puppy. Now is Minna enjoying lovely nature and her very own sweet family in Dalarna  ♥
This could be a meter long post with everything that has happened since I updated the diary last time but now I'll let the photos speak instead. Below you can see among others, photos of the puppies that have moved and their owners.
We wish our puppies and their families a warm luck. Don't forget that we are only a phone call away ♥
Eskilstuna 2015-03-29
Tack för alla foton! Thank you for the photos!

Här är Twix Dix Nougationo som har fått behålla sitt namn Buddha. Här med matte Karin och husse Kent Zetterström.
Twix Eudora Do Re Mi heter numera Lilly. Här med matte Ingrid Andersson.
Sista Saga-bebisen ut var Twix Doe Toscanello, numera Neo. Här med matte Justine Vercauteren.
Sist ut var Twix Elvira Viva La Vida som får behålla sitt tilltalsnamn Elvira. Här med matte Christina Samuelsson.
Kimi's valpar; Twix Elita Lah Di Dah numera Elsie med matte Sandra Ottens, Holland.
Mocca, Twix Dee Mocca Praline
Buddha, Twix Dix Nougatino
Elsie, Twix Elita Lah Di Dah
Elvira, Twix Elvira Viva La Vida
Lilly, Twix Eudora Do Re Mi

2015-01-27 
Här rusar tiden iväg, precis som den gör när man har roligt :)
Vi har haft besök av Kimi's uppfödare Maria Ottens, Holland. Så roligt att hinna prata och titta på valpar tillsammans. Maria som är en duktig fotograf tog bilder på våra små. Här nedan kan ni se några av dem. Fler foton kommer snart..
~
 The time is running very fast at the moment, just as it does when you're having fun :)
We have had a visit from Kimi's breeder Maria Ottens, Netherlands. So enjoyable to get time to talk and watch the puppies together. Maria who is a talented photographer took pictures of our little ones. Below you can see some of them. More photos will come later..

Kimi's valpar
Steffi, Twix Estella La La Love

2015-01-05
Våra parti-flickor är fyra veckor gamla nu och det händer massor i deras utveckling. En av de svart-vita har fått början till silverfärgade tan-tecken ovanför ögonen, så hon blir alltså trefärgad (tricolor). Det är verkligen spännande med tibbens färger!
~
 Our parti-girls are four weeks old now and it happens a lot in their development. One of the black-and-whites have beginning to silver-colored tan markings above the eyes, so she will become a tricolor. It's really exciting with the tibbies colours!

Elvira, Twix Elvira Viva La Vida
Lilly, Twix Eudora Do Re Mi
Elsie, Twix Elita Lah Di Dah
Steffi, Twix Estella La La Love